Share:

Facebook

แบบฟอร์มของท่านได้ถูกส่งเเล้ว
โปรดรอการอนุมัติ

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น