REGISTER_INS_TAHSA

Share:

Facebook

ลงทะเบียนสำหรับผู้ตรวจ

[ultimatemember form_id=25258]

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น