ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ   สำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ ของคณะกรรมการ โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย