รายการ “เช็กก่อนแชร์ BY สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)” EP.04

Share:

Facebook

รายการ “เช็กก่อนแชร์ by สมาคมสัตวแพทย์ (VPAT)”

EP.4 เรื่อง “หมาเห่าไม่กัด หมากัดไม่เห่าจริงหรือไม่?”

 

รายการที่ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง

และการดูแลสัตว์จากสัตวแพทย์

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง

 

โดย

อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม

 

ดำเนินรายการโดย

น.สพ.ตุลธร โกศัลวัฒน์

น.สพ.สุนิพัจ พร้อมมูล

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น