การตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)ณ โ...

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น