พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

Share:

Facebook

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย
โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์
ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยคณะกรรมการโครงการฯ
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ

ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์
อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์
ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา
ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย
ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ
อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต
อ.สพ.ญ.ดร.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล
อ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ
สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์

ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด
สำหรับการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

 

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น