ภาพบรรยากาศการรับรางวัล Best practice of the year

Share:

Facebook

รางวัล Best practice of the year
โรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจสัตวแพทย์TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น