ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท

Share:

Facebook

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท

ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์

โดย คณะกรรมการ

โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA)

ผศ.สพ..ดร.มนชนก วิจารสรณ์ 

ผศ.สพ..ดร.อักษร แสงเทียนชัย 

สพ..อภิรดี จุฑารัตน์

สพ..มรกต เกรียงพันธุ์อมร  

 

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

 

#TAHSA

#โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

#สอบถามการรับการตรวจประเมิน 📞097-2370086

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น