การตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

Share:

Facebook

โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
ณ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
โดยคณะกรรมการโครงการฯ
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ
อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์
ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา
ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย
ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ
อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์
อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต
อ.สพ.ญ.ดร.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล
อ.สพ.ญ.ดร.สิริกุล สุนทรารักษ์
อ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ
สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์
สพ.ญ.มรกต เกรียงพันธุ์อมร