การตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

Share:

Facebook

โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
ณ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
โดยคณะกรรมการโครงการฯ
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ
อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์
ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา
ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย
ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ
อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์
อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต
อ.สพ.ญ.ดร.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล
อ.สพ.ญ.ดร.สิริกุล สุนทรารักษ์
อ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ
สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์
สพ.ญ.มรกต เกรียงพันธุ์อมร

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น