Share:

Facebook

ลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับโรงพยาบาล

ชื่อสถานพยาบาล

เบอร์ติดต่อ

ขนาดสถานพยาบาล

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น