Register for Approver

Share:

Facebook

ลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับผู้ตรวจสอบ

ชื่อสถานพยาบาล

เบอร์ติดต่อ

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น