More Suggestions

Share:

Facebook

คำถามที่พบบ่อย

Q : หากโรงพยาบาลต้องการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรักษา ต้องทำอย่างไร

A : ให้ผู้ทดสอบทำแบบทดสอบคัดกรองอีกครั้ง เพื่อเพิ่มชุดมาตรฐานในการทดสอบ

Q : หากโรงพยาบาลต้องการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรักษา ต้องทำอย่างไร

A : ให้ผู้ทดสอบทำแบบทดสอบคัดกรองอีกครั้ง เพื่อเพิ่มชุดมาตรฐานในการทดสอบ

Q : หากโรงพยาบาลต้องการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรักษา ต้องทำอย่างไร

A : ให้ผู้ทดสอบทำแบบทดสอบคัดกรองอีกครั้ง เพื่อเพิ่มชุดมาตรฐานในการทดสอบ

ตัวอย่างเอกสาร

วิธีการใช้งานเว็บไซต์

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารประกอบที่ 1

เอกสารประกอบที่ 2

เอกสารประกอบที่ 3

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น