Evaluation

Share:

Facebook

ระบบคัดกรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์

TAHSA (Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation)  คือ “มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย” เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณะทำงานในสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยในปี  2553  เป้าหมายของโครงการนั้น  คือ  การที่คนในวิชาชีพสัตวแพทย์เองจะได้ช่วยกันทำให้เกิดคุณภาพของการให้บริการการรักษาสัตว์ เป็นหนึ่งเดียวกัน มีเกณฑ์วัดที่มีความหมายอยู่ในระดับเดียวกับสากล 
ความคืบหน้าการทำแบบทดสอบ 40%