ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์

Share:

Facebook

ภาพบรรยากาศ

การตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์

ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA)

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

ณ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์

โดย

..สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ

สพ..อภิรดี จุฑารัตน์ 

ผศ.ดร.สพ..กนกอร ฟึเร้ยระ 

ผศ.สพ..ดร.อักษร แสงเทียนชัย

.ดร.สพ..จีรวัฒน์ สุนทรสิต

สพ..ดร.สิริกุล สุนทรารักษ์

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น