ประกาศจากมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ประเทศไทย

TAHSA (Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation)  คือ “มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย” เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณะทำงานในสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยในปี  2553  เป้าหมายของโครงการนั้น  คือ  การที่คนในวิชาชีพสัตวแพทย์เองจะได้ช่วยกันทำให้เกิดคุณภาพของการให้บริการการรักษาสัตว์ เป็นหนึ่งเดียวกัน มีเกณฑ์วัดที่มีความหมายอยู่ในระดับเดียวกับสากล และที่สำคัญ ทำให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย จะเป็นแนวทางปฎิบัติให้เกิด มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างความมั่นใจในบริการการรักษาสัตว์แก่ประชาชนทั่วไป โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นเป้าหมายสูงสุด

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ โดย คณะกรรมการ โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA) ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย อ.น.สพ.ธาเนศ อนุษลศักดิ์เสถียร สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์ สพ.ญ.มรกต เกรียงพันธุ์อมร วันที่ 7 กันยายน 2566 #TAHSA #โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย #สอบถามการรับการตรวจประเมิน 097-2370086

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสัตว์คชาเว็ท ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ โดย คณะกรรมการ โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA) ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์  ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย  สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์ สพ.ญ.มรกต เกรียงพันธุ์อมร   วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 #TAHSA

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ   สำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ ของคณะกรรมการ โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)   วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ   กรรมการตรวจประเมิน ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์

Copyright 2020 – TAHSA

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น