พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

Share:

Facebook

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9 ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยคณะกรรมการโครงการฯ

  • อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ
  • ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์
  • อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์
  • ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา
  • ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร  แสงเทียนชัย
  • ผศ.ดร.สพ.ญ.กนกอร ฟึเร้ยระ
  • อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต
  • อ.สพ.ญ.ดร.ณิโคล  ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล
  • อ.น.สพ.เสลภูมิ  ไพเราะ
  • สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์

ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9

สำหรับการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น