ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ

Share:

Facebook

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์เอราวัณ

 

โดย คณะกรรมการ

โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA)

ผศ.สพ..ดร.อักษร แสงเทียนชัย

อ.น.สพ.ธาเนศ อนุษลศักดิ์เสถียร

สพ..อภิรดี จุฑารัตน์

สพ..มรกต เกรียงพันธุ์อมร  

 

วันที่ 7 กันยายน 2566

#TAHSA

#โครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

#สอบถามการรับการตรวจประเมิน 097-2370086

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น