คำถามน่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิค-19 ในสัตว์เลี้ยง

Share:

Facebook

1. โรคโควิด-19 สามารถติดสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่

ตอบ มีรายงานว่าสัตว์หลายชนิดสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ อาทิ สุนัข แมว มิ้งค์ เสือ สิงโต ทั้งการติดเชื้อจากการทดลอง และการติดเชื้อตามธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ที่มีการเลี้ยงอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 และมีหลักฐานว่าสัตว์ที่ติดโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อไปยังสัตว์ตัวอื่น ๆ เช่น จากมิ้งค์สู่มิ้งค์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม รายงานการติดเชื้อในสัตว์ยังพบไม่มากนัก โดยรายงานล่าสุดจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 พบรายงานการติดเชื้อทั้งโลกในแมวจำนวนเพียง 102 ตัว และ ในสุนัขจำนวน 92 ตัว ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับอัตราการติดเชื้อในมนุษย์

2. ถ้าสัตว์เลี้ยงมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อกลับมายังมนุษย์ได้หรือไม่

ตอบ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการแพร่เชื้อโควิด-19 จากสัตว์เลี้ยงกลับเข้าสู่มนุษย์ หรือมีระดับความเสี่ยงที่ต่ำ

3. สัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะมีอาการอย่างไร

ตอบ สัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 มักจะไม่มีอาการที่รุนแรง และสามารถหายได้เอง หรือสัตว์อาจจะแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจ หรือระบบทางเดินอาหาร โดยอาการที่อาจพบในสัตว์ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจลำบาก ซึม จาม มีน้ำมูก อาเจียน หรือท้องเสีย

4. ควรทำอย่างไรหากมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19

ตอบ ควรทำการแยกสัตว์เลี้ยงออกจากผู้ป่วย ให้รักษาความสะอาดเช่นใส่หน้ากาก ใส่ถุงมือ ระหว่างการให้อาหารสัตว์ หรือการทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสตัวสัตว์ทุกครั้ง

อ้างอิง

1. https://www.cdc.gov/healthypets/covid-19/index.html

2. https://wsava.org/…/the-new-coronavirus-and-companion…/

3. https://www.oie.int/…/emergency-and-resilience/covid-19/

แปลและเรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ โอสถานนท์

นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น