ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด

Share:

Facebook

สำหรับการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์
ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย
Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA)
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น