ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินโรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจสัตวแพทย์

Share:

Facebook

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์

ของคณะกรรมการโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation (TAHSA)

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

 

ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565

ณ โรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจสัตว์แพทย์

 

กรรมการตรวจประเมิน

อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ

สพ.ญ.อภิรดี จุฑารัตน์

ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย

อ.สพ.ญ.ดร.ณิโคล ศิริโศภิษฐ์

TAHSA Standard

การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย (TAHSA) 

เป็นการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 

ซึ่งครอบคลุมแค่ระบบการจัดการเท่านั้น